Bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów

Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęła uchwałę w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy i Miasta Nowogrodziec w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Radny Michał Sudoł zgłosił poprawkę, która wprowadzała 99% poziom bonifikat. Jednak głosami opozycyjnego klubu „Pokój i Dobro” […]