Rada społeczna przy SP ZOZ w Nowogrodźcu

Na sesji w dniu 5 lutego 2019 r. radni wybrali nowych przedstawicieli do Rady Społecznej przy SP ZOZ w Nowogrodźcu. Zgodnie ze statutem Zakładu oraz ustawy o działalności leczniczej w skład Rady wchodzi 5 osób, w tym:

1) Przewodniczący – Burmistrz Nowogrodźca lub osoba przez niego wyznaczona;
2) członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego,
b) 3 przedstawicieli wyłonionych przez Radę Miejską w Nowogrodźcu.

W wyniku wyborów do rady zostali powołani:
Krzysztof Sadowski,
Joanna Świder,
Mirosław Mielnik.

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym, a także doradczym Dyrektora Zakładu.Reklama

Oświadczenie Przewodniczącego Rady

Informacje przedstawione przez Roberta Relicha na stronach Urzędu Miejskiego wprowadzają
Mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec w błąd.
Przede wszystkim Radni Rady Miejskiej, podejmując swoje działania, nie robią niczego przeciwko
komuś.

Wierzę, że wszystkie inicjatywy podejmowane przez Radnych wynikają z chęci polepszenia
warunków życia w Gminie, rozwoju infrastruktury i bezpieczeństwa Mieszkańców. Zarzucanie
Radnym złej woli, złośliwości i zrzucanie winy na poszczególnych Radnych za to, że realizują swój
program jest w tym przypadku próbą zasłonienia własnej nieudolności w budowaniu porozumienia i
pozyskania większości dla własnych pomysłów.


Ponadto ze zdziwieniem przyjmuję stanowisko burmistrza, w którym poddaje on w wątpliwość
legalność uchwalonego budżetu na 2020 rok. Zgodnie z art. 18 ustawy o samorządzie gminnym z
1990 r. do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Nawet uchwały
podjęte przez radę nie mogą ograniczać tej kompetencji. Uważam, że przekazywanie takich
informacji jest wysoce szkodliwe i nie licuje z powagą urzędu piastowanego przez Roberta Relicha.


Za próbę manipulacji uznaję również zrzucanie winy na radnych za rezygnację z zadania
inwestycyjnego pn. „budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 357 w Zebrzydowej”. Jak wynika
z informacji zamieszczonej przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei na 2020 rok zadanie to nie zostało
zakwalifikowane do realizacji. Z jakiego powodu taka pozycja pojawiła się wobec tego w projekcie
budżetu?


Jednocześnie Informuję, że Radny Krzysztof Durda zaprzeczył przytoczonym przez Roberta Relicha
słowom, że „część zadań inwestycyjnych została przez Klub Radnych Skutecznie i Razem
skreślona na złość Burmistrzowi Nowogrodźca i pozostałym Radnym”. Równocześnie
zażądał sprostowania i oficjalnych przeprosin za rozprzestrzenianie nieprawdziwych
informacji.

Oświadczenie Radnego Krzysztofa Durdy

Nigdzie i nikomu nie powiedziałem, że radni klubu Skutecznie i Razem utrącili niektóre zadania inwestycyjne w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok „na złość burmistrzowi i innym radnym”. Przytoczone słowa nigdy nie padły. Żądam od R. Relicha sprostowania zamieszczonej informacji i przeprosin na łamach witryny nowogrodziec.pl i na profilach Urzędu Miejskiego i Burmistrza Nowogrodźca na portalach społecznościowych.

Krzysztof Durda
Radny Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

Czy się stoi czy się leży dieta się należy?

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Burmistrz Robert Relich przedstawił propozycję zmian w uchwale o dietach radnych. Zgodnie z obowiązującą od grudnia ub r. za nieobecność na sesjach i komisjach radnym potrąca się część diet (10% za każdą nieobecność). Nieobecność mogła zostać usprawiedliwiona (zapis taki znalazł się w uchwale po sugestii radnego A. Kosiora) przez przewodniczącego Rady.

– Dziękuję Burmistrzowi za to, że wskazał pewną nielogiczność w moim postępowaniu względem usprawiedliwień nieobecności radnych. Rzeczywiście kilka decyzji powinno być innych, szczególnie te dotyczące usprawiedliwienia nieobecności radnych w wakacje (np. radnego Kazimierza Czerniaka czy radnego Krzysztofa Durdy) – komentuje Łukasz Izydorczyk, przewodniczący Rady.

Żeby uniknąć takich nieporozumień Robert Relich zaproponował zmianę w uchwalę i rezygnację z zapisu o potrąceniach. Radni, obojętnie czy byliby obecni na posiedzeniach czy też nie, otrzymywaliby taką samą dietę.

– Na takie rozwiązanie kategorycznie się nie zgadzamy. Podstawowym obowiązkiem każdego z członków Rady jest branie udziału w jej pracach. Dlatego propozycję Burmistrza, głosami klubu, odrzuciliśmy – odpowiada Michał Sudoł, szef klubu Skutecznie i Razem.

Za takim projektem uchwały opowiedzieli się członkowie związanego z Burmistrzem klubu Pokój i Dobro.

Przewodniczący Rady zaproponował inne rozwiązanie:

– Zgadzam się z Robertem Relichem, że usprawiedliwienia nieobecności wywołują tylko niepotrzebne nieporozumienia. W związku z tym, na najbliższej sesji, przedstawię Radzie własny projekt, w którym nadal będzie zapis o potrąceniach ale zostanie wykreślony ten o możliwości usprawiedliwienia nieobecności. Ustawa mówi jasno, że dieta to zwrot poniesionych przez Radnego kosztów. Jakie koszty ponosi nieobecny? Mam nadzieję, że tym samym zamkniemy tę sprawę do końca tej kadencji samorządu.

Gmina czy prywatny folwark?

Dla kogo pracują miejscy urzędnicy i kto jest ich szefem? Na to pytanie powinien odpowiedzieć sobie każdy włodarz i każdy samorządowiec.

W ubiegły piątek (26.04.2019) miało miejsce posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu. Tematem posiedzenia były m.in. sprawy Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu, a konkretnie rekrutacja nowego rocznika i brak miejsc dla części dzieci – konkretnie 34 dzieci.

Przewodniczący Komisji zaprosił na posiedzenie Burmistrza Nowogrodźca, Dyrektor Przedszkola Publicznego, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu oraz Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu. Wskazywał też na konieczność obecności Skarbnik Gminy.

O godz. 11.00 na posiedzeniu komisji, poza czterema Radnymi – członkami komisji nie pojawił się nikt z zaproszonych. Burmistrz Nowogrodźca, pomimo obowiązku osobistego stawiennictwa wynikającego z przepisów statutu gminy, nie wziął udziału w posiedzeniu, tłumacząc nieobecność innymi obowiązkami. Nie wyznaczył też osoby, która miałaby go zastępować w pracach komisji, a jeśli wyznaczył, to nie poinformował o tym fakcie Przewodniczącego Komisji ani Biura Rady. Ponadto zabronił też udziału pozostałym zaproszonym. Powołuje się tutaj na zapisy statutu:

Burmistrz uczestniczy na posiedzeniu komisji na jej zaproszenie złożone co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W przypadku nieobecności Burmistrza lub jego Zastępcy na posiedzeniu, powinni pozostawać oni w gotowości do stawienia się na wezwanie komisji w czasie jej posiedzenia lub upoważnić w tym celu innego pracownika Urzędu.

Statut nie określa udziału innych osób w pracach komisji. Niemniej, obecność wybranych urzędników i kierowników jednostek organizacyjnych, których tak ważna dla Mieszkańców sprawa bezpośrednio dotyczy, jest konieczne.

Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym wymienionych osób, ale zapomina najwyraźniej, że zarówno on jak i jego podwładni, mają jeszcze jednego szefa. A raczej 15-tu  tysięcy szefów. Mieszkańców Gminy Nowogrodziec. Przedstawicielami Mieszkańców są właśnie Radni, wybrani przez nich w wyborach. Lekceważenie ich, to lekceważenie każdego z tych 15-tu tysięcy. A najbardziej w miniony piątek zostali zlekceważeni Ci najmłodsi, 34 3-letnich Mieszkanek i Mieszkańców Nowogrodźca i ich Rodzice. Burmistrzu, Gmina to nie jest prywatny folwark jednego człowieka, to wspólnota obywateli i dopóty nie będzie w ten sposób przez Pana postrzegana, dopóki nie uda się nam znaleźć wspólnego języka.

Wobec braku obecności osób, które z racji pełnionych funkcji powinny być odpowiedzialne za rozwiązanie tego problemu, Komisja podjęła w tej sprawie następujące wnioski:

– wskazuje Burmistrzowi konieczność przesunięcia środków w budżecie Gminy, celem uruchomienia dodatkowych oddziałów przedszkolnych;

– jako potencjalne źródła finansowania wskazuje m.in. środki, które niejako zostały „zaoszczędzone” przez gminę w trakcie strajku nauczycieli, szacunkowo 200 tys. PLN.;

– ponadto wskazuje jako ostateczne, możliwe źródło finansowania ograniczenie bądź zaniechanie finansowania tegorocznych imprez miejskich tj. Dni Nowogrodźca (Wielki Garniec) i Festiwalu Schnabla – radni wyszli z założenia, że jeśli w budżecie nie ma środków na zapewnienie podstawowych potrzeb Mieszkańców, nie powinno się przeznaczać środków na zabawę i przyjemności.

Nad wspomnianymi propozycjami Radni chcieli rozmawiać na piątkowym posiedzeniu, jednak bez  obecności Burmistrza i urzędników dyskusja była bezcelowa. W związku z rażącym utrudnianiem prac Komisji Radni złożyli na ręce Przewodniczącego Rady skargę na działania Burmistrza.

Złożyliśmy nowy projekt uchwały w sprawie bonifikat.

Podczas VI Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu przyjęta została uchwała w sprawie udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy i Miasta Nowogrodziec w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

Po konsultacjach z mieszkańcami i w gronie naszego Klubu postanowiliśmy jeszcze raz pochylić się nad tą uchwałą i opracowaliśmy własny projekt uchwały dotyczący bonifikat.

W przyjętej uchwale podczas VI Sesji bonifikaty wynosiły odpowiednio:

60% -w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

50% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

40% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

30% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

20% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

10% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu

Nasz projekt uchwały zakłada:

 

90% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

75% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

60% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

45% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

30% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

15% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Według Radnych skupionych w Klubie „Skutecznie i Razem” powyższy projekt uchwały jest z pożytkiem dla mieszkańców gminy, a 90 procentowy poziom skutkuje zapewnieniem wpływów do budżetu, które pokryją obsługę kancelaryjną.

Wprowadzenie bonifikaty na poziomie 90 procent w pierwszym roku zmobilizuje posiadaczy prawa do użytkowania wieczystego do szybszego uregulowania kwestii przekształceń.

 

BONIFIKATY

Bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów

Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęła uchwałę w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy i Miasta Nowogrodziec w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Radny Michał Sudoł zgłosił poprawkę, która wprowadzała 99% poziom bonifikat. Jednak głosami opozycyjnego klubu „Pokój i Dobro” […]

Strefa płatnego parkowania w Rynku w Nowogrodźcu

Na VI sesji Rady Miejskiej przyjęta została uchwała wyznaczająca strefę płatnego parkowania w nowogrodzieckim Rynku. W uchwale na wniosek naszego klubu znalazł się zapis o 30 minutach wolnych od opłat. Taki zapis znalazł się dzięki rozmowom, które radni przeprowadzili z mieszkańcami, a szczególnie z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w okolicach Rynku.

Radni Klubu „Skutecznie i Razem” przychylili się do opinii Magistratu, że wprowadzenie opłat za postój powinno wymusić rotację samochodów w centrum Nowogrodźca i nie blokowania miejsc parkingowych, które służą np. interesantom Ratusza i klientom okolicznych sklepów.

Opłaty za parkowanie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, które wprowadza uchwała:

1) w pierwszej godzinie parkowania w wysokości 1,00 zł, za godzinę parkowania ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:
a) za pierwsze rozpoczęte 30 minut w wysokości 0,00 zł,
b) pozostałe 30 minut w wysokości 1,00 zł,
2) w drugiej godzinie parkowania w wysokości 1,20 zł, za godzinę parkowania;
3) w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 1,40 zł, za godzinę parkowania;
4) w czwartej i każdej następnej godzinie parkowania 1,00 zł za godzinę parkowania

VI sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

Dnia 5 lutego 2018 o godzinie 9.00 w Domu Kultury PROMYK odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu. Poniżej przedstawiamy Państwu zawiadomienie o sesji i porządek obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

Podaje do wiadomości publicznej,

że w dniu 5 lutego 2019 r.  o godz. 9:00

 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się  

VI Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

(zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U..2019.994-j.t.)

 

 

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”;
 2. w sprawie przyjęcia „ na lata 2018-2032”;
 3. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej;
 4. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości;
 5. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy i Miasta Nowogrodziec w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat;
 6. w sprawie określenia zakresu rocznego raportu o stanie Gminy Nowogrodziec;
 7. w sprawie powołania do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu.
 1. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady

(-) Łukasz Konrad Izydorczyk