Oświadczenie Przewodniczącego Rady

Informacje przedstawione przez Roberta Relicha na stronach Urzędu Miejskiego wprowadzają
Mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec w błąd.
Przede wszystkim Radni Rady Miejskiej, podejmując swoje działania, nie robią niczego przeciwko
komuś.

Wierzę, że wszystkie inicjatywy podejmowane przez Radnych wynikają z chęci polepszenia
warunków życia w Gminie, rozwoju infrastruktury i bezpieczeństwa Mieszkańców. Zarzucanie
Radnym złej woli, złośliwości i zrzucanie winy na poszczególnych Radnych za to, że realizują swój
program jest w tym przypadku próbą zasłonienia własnej nieudolności w budowaniu porozumienia i
pozyskania większości dla własnych pomysłów.


Ponadto ze zdziwieniem przyjmuję stanowisko burmistrza, w którym poddaje on w wątpliwość
legalność uchwalonego budżetu na 2020 rok. Zgodnie z art. 18 ustawy o samorządzie gminnym z
1990 r. do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Nawet uchwały
podjęte przez radę nie mogą ograniczać tej kompetencji. Uważam, że przekazywanie takich
informacji jest wysoce szkodliwe i nie licuje z powagą urzędu piastowanego przez Roberta Relicha.


Za próbę manipulacji uznaję również zrzucanie winy na radnych za rezygnację z zadania
inwestycyjnego pn. „budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 357 w Zebrzydowej”. Jak wynika
z informacji zamieszczonej przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei na 2020 rok zadanie to nie zostało
zakwalifikowane do realizacji. Z jakiego powodu taka pozycja pojawiła się wobec tego w projekcie
budżetu?


Jednocześnie Informuję, że Radny Krzysztof Durda zaprzeczył przytoczonym przez Roberta Relicha
słowom, że „część zadań inwestycyjnych została przez Klub Radnych Skutecznie i Razem
skreślona na złość Burmistrzowi Nowogrodźca i pozostałym Radnym”. Równocześnie
zażądał sprostowania i oficjalnych przeprosin za rozprzestrzenianie nieprawdziwych
informacji.

Reklama