Bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów

Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęła uchwałę w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy i Miasta Nowogrodziec w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

Radny Michał Sudoł zgłosił poprawkę, która wprowadzała 99% poziom bonifikat. Jednak głosami opozycyjnego klubu „Pokój i Dobro” i przy wstrzymaniu się od głosu części radnych-członków naszego klubu, wniosek został odrzucony.

Przyjęty został projekt przedstawiony przez Burmistrza Nowogrodźca, który zakłada następujące wysokości ulg:
1) 60% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 50% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3) 40% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4) 30% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5) 20% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6) 10% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu


W związku z brakiem jednomyślności wewnątrz klubu w tej sprawie, część radnych „Skutecznie i Razem” postanowiła przygotować alternatywny projekt uchwały, który będzie stanowił kompromis w zaspokojeniu potrzeb mieszkańców i nie narażaniu ich na wyższe opłaty, a możliwościami finansowymi gminy. Szczegóły wkrótce.

Reklama