VI sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

Dnia 5 lutego 2018 o godzinie 9.00 w Domu Kultury PROMYK odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu. Poniżej przedstawiamy Państwu zawiadomienie o sesji i porządek obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

Podaje do wiadomości publicznej,

że w dniu 5 lutego 2019 r.  o godz. 9:00

 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się  

VI Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

(zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U..2019.994-j.t.)

 

 

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”;
 2. w sprawie przyjęcia „ na lata 2018-2032”;
 3. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej;
 4. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości;
 5. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy i Miasta Nowogrodziec w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat;
 6. w sprawie określenia zakresu rocznego raportu o stanie Gminy Nowogrodziec;
 7. w sprawie powołania do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu.
 1. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady

(-) Łukasz Konrad Izydorczyk

 

 

 

 

 

Reklama