Złożyliśmy nowy projekt uchwały w sprawie bonifikat.

Podczas VI Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu przyjęta została uchwała w sprawie udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy i Miasta Nowogrodziec w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

Po konsultacjach z mieszkańcami i w gronie naszego Klubu postanowiliśmy jeszcze raz pochylić się nad tą uchwałą i opracowaliśmy własny projekt uchwały dotyczący bonifikat.

W przyjętej uchwale podczas VI Sesji bonifikaty wynosiły odpowiednio:

60% -w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

50% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

40% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

30% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

20% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

10% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu

Nasz projekt uchwały zakłada:

 

90% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

75% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

60% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

45% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

30% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

15% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Według Radnych skupionych w Klubie „Skutecznie i Razem” powyższy projekt uchwały jest z pożytkiem dla mieszkańców gminy, a 90 procentowy poziom skutkuje zapewnieniem wpływów do budżetu, które pokryją obsługę kancelaryjną.

Wprowadzenie bonifikaty na poziomie 90 procent w pierwszym roku zmobilizuje posiadaczy prawa do użytkowania wieczystego do szybszego uregulowania kwestii przekształceń.

 

BONIFIKATY

Reklama

Bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów

Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęła uchwałę w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy i Miasta Nowogrodziec w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Radny Michał Sudoł zgłosił poprawkę, która wprowadzała 99% poziom bonifikat. Jednak głosami opozycyjnego klubu „Pokój i Dobro” […]

Strefa płatnego parkowania w Rynku w Nowogrodźcu

Na VI sesji Rady Miejskiej przyjęta została uchwała wyznaczająca strefę płatnego parkowania w nowogrodzieckim Rynku. W uchwale na wniosek naszego klubu znalazł się zapis o 30 minutach wolnych od opłat. Taki zapis znalazł się dzięki rozmowom, które radni przeprowadzili z mieszkańcami, a szczególnie z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w okolicach Rynku.

Radni Klubu „Skutecznie i Razem” przychylili się do opinii Magistratu, że wprowadzenie opłat za postój powinno wymusić rotację samochodów w centrum Nowogrodźca i nie blokowania miejsc parkingowych, które służą np. interesantom Ratusza i klientom okolicznych sklepów.

Opłaty za parkowanie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, które wprowadza uchwała:

1) w pierwszej godzinie parkowania w wysokości 1,00 zł, za godzinę parkowania ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:
a) za pierwsze rozpoczęte 30 minut w wysokości 0,00 zł,
b) pozostałe 30 minut w wysokości 1,00 zł,
2) w drugiej godzinie parkowania w wysokości 1,20 zł, za godzinę parkowania;
3) w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 1,40 zł, za godzinę parkowania;
4) w czwartej i każdej następnej godzinie parkowania 1,00 zł za godzinę parkowania

Rada społeczna przy SP ZOZ w Nowogrodźcu

Na sesji w dniu 5 lutego 2019 r. radni wybrali nowych przedstawicieli do Rady Społecznej przy SP ZOZ w Nowogrodźcu. Zgodnie ze statutem Zakładu oraz ustawy o działalności leczniczej w skład Rady wchodzi 5 osób, w tym:

1) Przewodniczący – Burmistrz Nowogrodźca lub osoba przez niego wyznaczona;
2) członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego,
b) 3 przedstawicieli wyłonionych przez Radę Miejską w Nowogrodźcu.

W wyniku wyborów do rady zostali powołani:
Krzysztof Sadowski,
Joanna Świder,
Mirosław Mielnik.

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym, a także doradczym Dyrektora Zakładu.VI sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

Dnia 5 lutego 2018 o godzinie 9.00 w Domu Kultury PROMYK odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu. Poniżej przedstawiamy Państwu zawiadomienie o sesji i porządek obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

Podaje do wiadomości publicznej,

że w dniu 5 lutego 2019 r.  o godz. 9:00

 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się  

VI Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

(zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U..2019.994-j.t.)

 

 

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”;
 2. w sprawie przyjęcia „ na lata 2018-2032”;
 3. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej;
 4. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości;
 5. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy i Miasta Nowogrodziec w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat;
 6. w sprawie określenia zakresu rocznego raportu o stanie Gminy Nowogrodziec;
 7. w sprawie powołania do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu.
 1. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady

(-) Łukasz Konrad Izydorczyk