III Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

Informujemy, że 21 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej DK „Promyk” odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Poniżej przewidywany porządek sesji i link do projektów uchwał:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie w sprawie bezprzetargowej sprzedaży udziału w nieruchomości;
 2. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości;
 3. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”;
 4. w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec za lata 2014-2017;
 5. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/288/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Nowogrodziec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
 6. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej;
 7. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019;
 8. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Mikułowa-Czarna w Gminie Nowogrodziec;
 9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przyjęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gmin: Bolesławiec, Gromadka, Warta Bolesławiecka, Nowogrodziec i Osiecznica;
 10. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków;
 11. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Nowogrodziec „Dożywianie dzieci i uczniów” na lata 2019-2023;
 12. w sprawie zasad zwrotu wydatków i udzielania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;
 13. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania;
 14. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2018 rok;
 15. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec.
 16. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

7. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

http://bip.nowogrodziec.pl/995/509/projekty-uchwal.html

Reklama