II sesja Rady Miejskiej VIII kadencji w Nowogrodźcu.

Dnia 6 grudnia 2018 odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu. Podczas obrad powołane zostały Komisje Stałe Rady Miejskiej w  Nowogrodźcu. Wyłonieni zostali przewodniczący i zastępcy tych komisji. Procedowana była uchwała w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Miejskiej oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych. Podczas głosowania rada przyjęła uchwałę, która zakłada potrącenia 10% z diety za każdorazową nieobecność radnego na sesji i podczas komisji. Na wniosek klubu radnych SKUTECZNIE I RAZEM przyjęta została również zmiana  ustawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia  Burmistrzowi Nowogrodźca, która zakładała obniżenie dodatku specjalnego z 40% do 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego miesięcznie. Poniżej prezentujemy Państwu stanowisko naszego klubu w sprawie tej uchwały.

Wysoka Rado!

W imieniu klubu radnych SKUTECZNIE I RAZEM chciałbym przedstawić stanowisko w sprawie uchwały ustanawiającej wysokość wynagrodzenia burmistrza Nowogrodźca.

Wyniki ostatnich wyborów okazały się  żółtą kartką dla działań burmistrza, a dla niektórych radnych poprzedniej kadencji kartką czerwoną. Myślimy, że powodów takiej decyzji mieszkańców jest wiele, wystarczy wymienić m.in. problemy z dokończeniem kluczowych inwestycji, a także to czy na obecnym etapie rozwoju Gminy i Miasta Nowogrodziec są one niezbędnie konieczne.  Oprócz tego nakładają się na to wieloletnie zaniedbania w budowie infrastruktury drogowej, które mocno doskwierają wielu mieszkańcom naszej gminy. Kolejnym problemem jest kiepska komunikacja ze społeczeństwem – mogłoby się wydawać, że bardziej stawiany jest nacisk na promocję poza granicami Nowogrodźca niż wśród tych, którzy tę gminę zamieszkują. Te braki dotyczą zarówno przekazywanych informacji nt. działań urzędu gminy, ale także tak istotnych kwestii jak finanse gminy i jednostek budżetowych z uwzględnieniem spółki prawa handlowego Hydrotech.

Wg radnych skupionych w klubie „Skutecznie i Razem” jednym z rozwiązań wpływających na poprawę przejrzystości życia publicznego w gminie Nowogrodziec będzie przeprowadzenie niezależnego, zewnętrznego audytu dotyczącego działalności finansowej gminy. Takie rozwiązania stosowane są z powodzeniem przez wiele gmin w Polsce – często pozwalając w ten sposób wskazać dodatkowe źródła oszczędności i kierunki inwestycji.

Wielokrotnie poruszany już problem dróg to kolejna bolączka gminy, z którym nie możemy sobie poradzić od kilkudziesięciu lat. Opracowanie wieloletniego planu budowy i remontów dróg gminnych wprowadzi wśród mieszkańców wiele spokoju gdyż do dzisiaj niektórzy z nich muszą chodzić lub jeździć po nieutwardzonych drogach bez chodników i oświetlenia. Będzie to podstawowe zaspokojenie ich potrzeb. Pokaże też, że zarówno burmistrz jak i rada podchodzą do problemu poważnie i nie traktują rozwoju infrastruktury instrumentalnie.

Wracając do jawności życia publicznego chcę zwrócić uwagę na praktykowany praktycznie w całej Polsce zwyczaj publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej rejestrów umów zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego. Udostępnienie rejestru umów przez UM w N-cu, da każdemu mieszkańcowi dostęp do informacji na temat wydawania przez władzę publiczną jego pieniędzy. Pozwoli to uniknąć pisania wielu wniosków, opracowywania odpowiedzi przez urzędników, to oszczędność ich czasu, a także oszczędność papieru na wtedy już zbędne drukowanie  i kserowanie dokumentów. Powszechny dostęp do rejestru umów zapobiega wielu nieprawidłowościom. Podnosi również poziom debaty publicznej. Mieszkaniec sam mógłby zasięgnąć u żródła informacji i sam je zweryfikować. Czy środki wydane na daną inwestycję lub wyjazd służbowy były zasadnie wydane? Pozwala to również porównywać naszym mieszkańcom wydatki z innymi gminami naszej wielkości.

Zobowiązujemy również pana Burmistrza o zaplanowanie w  budżecie na kolejny rok środków na przynajmniej wstępne działania w budowie świetlic w Parzycach i Gościszowie. Taka była obiecnica przedwyborcza, mieszkańcy tych wsi oczekują na podjęcie działań w tym kierunku. Tak by mieszkańcy tych miejscowości w 2021 cieszyli się z nowych świetlic. Inwestycje nie mogą być targiem politycznym!  Świetlice są podstawową potrzebą każdego społeczeństwa!

W związku z tym wnioskujemy o zmianę w uchwale w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi w paragrafie 1 ust.1 pkt. 3 i wnosimy, aby ten punkt brzmiał następująco : dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego miesięcznie.

Rada Miejska korzystając ze swych ustawowych kompetencji dzięki uchwaleniu w najbliższym czasie uchwał dotyczących przeprowadzenia niezależnego audytu finansów, który pokaże kondycję finansową gminy oraz gminnych spółek, opracowania planu budowy i remontu dróg gminnych, a także publikacji rejestru umów, wskaże kierunki działania Burmistrzowi Nowogrodźca na początek tej 5-letniej kadencji.

Wspomniane wyżej uchwały przedłożę przewodniczącemu w najbliższym czasie, tak by mogły zostać procedowane na najbliższej sesji Wysokiej Rady.

 

 

 

 

Reklama