IV sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

28 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Domu Kultury „Promyk” (ul. Rynek 20) odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza Nowogrodźca.

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
 4. Zakończenie obrad.
Reklama

III Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

Informujemy, że 21 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej DK „Promyk” odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Poniżej przewidywany porządek sesji i link do projektów uchwał:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie w sprawie bezprzetargowej sprzedaży udziału w nieruchomości;
 2. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości;
 3. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”;
 4. w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec za lata 2014-2017;
 5. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/288/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Nowogrodziec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
 6. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej;
 7. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019;
 8. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Mikułowa-Czarna w Gminie Nowogrodziec;
 9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przyjęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gmin: Bolesławiec, Gromadka, Warta Bolesławiecka, Nowogrodziec i Osiecznica;
 10. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków;
 11. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Nowogrodziec „Dożywianie dzieci i uczniów” na lata 2019-2023;
 12. w sprawie zasad zwrotu wydatków i udzielania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;
 13. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania;
 14. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2018 rok;
 15. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec.
 16. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

7. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

http://bip.nowogrodziec.pl/995/509/projekty-uchwal.html

Interpelacja w sprawie usług dentystycznych w SPZOZ w Nowogrodźcu.

Poniżej przedstawiamy Państwu tekst naszego zapytania odnośnie rozwiązania umów na lokale zajmowane przez stomatologów w SPZOZ w Nowogrodźcu.

 

Kamil Różnicki                                                                                         Nowogrodziec,6.12.2018

Klub Radnych

„Skutecznie i Razem”

 

                                                                                                                  Burmistrz Nowogrodźca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Robert Relich

 

INTERPELACJA

 

Proszę o informację na temat zmian w opiece stomatologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu. Z przekazanych przez mieszkańców informacji z dniem 1 grudnia wymówiono lokale zajmowane wcześniej przez dentystów nie zapewniając w zamian alternatywnych rozwiązań. Brak specjalistów w tej ważnej dziedzinie zdrowia będzie niewątpliwie dużym utrudnieniem w dostępie do leczenia stomatologicznego, szczególnie dla osób starszych i niezamożnych, którzy w zamkniętych gabinetach znajdowali pomoc.

Co było powodem takich działań kierownictwa jednostki, jakie rozwiązania zaproponowano w/w stomatologom, by zatrzymać ich na terenie miasta? Kto zdecydował o rozwiązaniu współpracy i jakimi przesłankami się kierował podejmując takie decyzje? W końcu jakie działania ma zamiar podjąć Burmistrz i Kierownictwo SP ZOZ w Nowogrodźcu, żeby przywrócić dotychczasowy poziom dostępu do opieki dentystycznej na terenie Nowogrodźca?

II sesja Rady Miejskiej VIII kadencji w Nowogrodźcu.

Dnia 6 grudnia 2018 odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu. Podczas obrad powołane zostały Komisje Stałe Rady Miejskiej w  Nowogrodźcu. Wyłonieni zostali przewodniczący i zastępcy tych komisji. Procedowana była uchwała w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Miejskiej oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych. Podczas głosowania rada przyjęła uchwałę, która zakłada potrącenia 10% z diety za każdorazową nieobecność radnego na sesji i podczas komisji. Na wniosek klubu radnych SKUTECZNIE I RAZEM przyjęta została również zmiana  ustawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia  Burmistrzowi Nowogrodźca, która zakładała obniżenie dodatku specjalnego z 40% do 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego miesięcznie. Poniżej prezentujemy Państwu stanowisko naszego klubu w sprawie tej uchwały.

Wysoka Rado!

W imieniu klubu radnych SKUTECZNIE I RAZEM chciałbym przedstawić stanowisko w sprawie uchwały ustanawiającej wysokość wynagrodzenia burmistrza Nowogrodźca.

Wyniki ostatnich wyborów okazały się  żółtą kartką dla działań burmistrza, a dla niektórych radnych poprzedniej kadencji kartką czerwoną. Myślimy, że powodów takiej decyzji mieszkańców jest wiele, wystarczy wymienić m.in. problemy z dokończeniem kluczowych inwestycji, a także to czy na obecnym etapie rozwoju Gminy i Miasta Nowogrodziec są one niezbędnie konieczne.  Oprócz tego nakładają się na to wieloletnie zaniedbania w budowie infrastruktury drogowej, które mocno doskwierają wielu mieszkańcom naszej gminy. Kolejnym problemem jest kiepska komunikacja ze społeczeństwem – mogłoby się wydawać, że bardziej stawiany jest nacisk na promocję poza granicami Nowogrodźca niż wśród tych, którzy tę gminę zamieszkują. Te braki dotyczą zarówno przekazywanych informacji nt. działań urzędu gminy, ale także tak istotnych kwestii jak finanse gminy i jednostek budżetowych z uwzględnieniem spółki prawa handlowego Hydrotech.

Wg radnych skupionych w klubie „Skutecznie i Razem” jednym z rozwiązań wpływających na poprawę przejrzystości życia publicznego w gminie Nowogrodziec będzie przeprowadzenie niezależnego, zewnętrznego audytu dotyczącego działalności finansowej gminy. Takie rozwiązania stosowane są z powodzeniem przez wiele gmin w Polsce – często pozwalając w ten sposób wskazać dodatkowe źródła oszczędności i kierunki inwestycji.

Wielokrotnie poruszany już problem dróg to kolejna bolączka gminy, z którym nie możemy sobie poradzić od kilkudziesięciu lat. Opracowanie wieloletniego planu budowy i remontów dróg gminnych wprowadzi wśród mieszkańców wiele spokoju gdyż do dzisiaj niektórzy z nich muszą chodzić lub jeździć po nieutwardzonych drogach bez chodników i oświetlenia. Będzie to podstawowe zaspokojenie ich potrzeb. Pokaże też, że zarówno burmistrz jak i rada podchodzą do problemu poważnie i nie traktują rozwoju infrastruktury instrumentalnie.

Wracając do jawności życia publicznego chcę zwrócić uwagę na praktykowany praktycznie w całej Polsce zwyczaj publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej rejestrów umów zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego. Udostępnienie rejestru umów przez UM w N-cu, da każdemu mieszkańcowi dostęp do informacji na temat wydawania przez władzę publiczną jego pieniędzy. Pozwoli to uniknąć pisania wielu wniosków, opracowywania odpowiedzi przez urzędników, to oszczędność ich czasu, a także oszczędność papieru na wtedy już zbędne drukowanie  i kserowanie dokumentów. Powszechny dostęp do rejestru umów zapobiega wielu nieprawidłowościom. Podnosi również poziom debaty publicznej. Mieszkaniec sam mógłby zasięgnąć u żródła informacji i sam je zweryfikować. Czy środki wydane na daną inwestycję lub wyjazd służbowy były zasadnie wydane? Pozwala to również porównywać naszym mieszkańcom wydatki z innymi gminami naszej wielkości.

Zobowiązujemy również pana Burmistrza o zaplanowanie w  budżecie na kolejny rok środków na przynajmniej wstępne działania w budowie świetlic w Parzycach i Gościszowie. Taka była obiecnica przedwyborcza, mieszkańcy tych wsi oczekują na podjęcie działań w tym kierunku. Tak by mieszkańcy tych miejscowości w 2021 cieszyli się z nowych świetlic. Inwestycje nie mogą być targiem politycznym!  Świetlice są podstawową potrzebą każdego społeczeństwa!

W związku z tym wnioskujemy o zmianę w uchwale w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi w paragrafie 1 ust.1 pkt. 3 i wnosimy, aby ten punkt brzmiał następująco : dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego miesięcznie.

Rada Miejska korzystając ze swych ustawowych kompetencji dzięki uchwaleniu w najbliższym czasie uchwał dotyczących przeprowadzenia niezależnego audytu finansów, który pokaże kondycję finansową gminy oraz gminnych spółek, opracowania planu budowy i remontu dróg gminnych, a także publikacji rejestru umów, wskaże kierunki działania Burmistrzowi Nowogrodźca na początek tej 5-letniej kadencji.

Wspomniane wyżej uchwały przedłożę przewodniczącemu w najbliższym czasie, tak by mogły zostać procedowane na najbliższej sesji Wysokiej Rady.